Reklama

Regulamin

Regulamin portalu

 1. Definicje

  1. POW – oznacza Południową Oficynę Wydawniczą Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, przy ul. Kasprzaka 1a.

  2. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

  3. Portal, Portale - oznacza platformę udostępnioną w  sieci Internet, stworzoną przez POW, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów platformy oraz informacji opracowanych przez POW, a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet, udostępnianą przez POW w domenach jarocinska.pl, zpleszewa.pl, rawicz24.pl, gostynska.pl, krotoszynska.pl, zwielkopolski24.pl oraz innych domenach należących do POW.

  4. Serwisy - oznaczają zorganizowane platformy udostępnione w sieci Internet, stworzone przez POW, umożliwiające Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz treści opracowanych przez POW, a także innych zasobów sieci Internet oraz realizację operacji handlowych przez sieć Internet, udostępniane przez POW pod adresami domenowymi, do których prawa przysługują POW.

  5. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która korzysta z Portalu i/lub Serwisów i/lub Usług.

  6. Usługi – oznaczają w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), m.in takie jak niżej wymienione:

   1. Usługi informacyjne - usługi zapewniające Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych udostępniane na żądanie użytkownika w czasie przez niego wybranym, za pośrednictwem stron internetowych Serwisów tematycznych naszych Portali lub za pośrednictwem innych mechanizmów (np. transmisji SMS, poczty e-mail).

   2. Usługi  społecznościowe - usługi świadczone przez Portal, umożliwiające Użytkownikom nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami sieci Internet w celu wymiany informacji, komentarzy i poglądów, korzystania z informacji i materiałów innych Użytkowników oraz zamieszczania informacji i materiałów w udostępnionych w infrastrukturze teleinformatycznej POW i udostępniania innym Użytkownikom;

   3. Usługi pośrednictwa sprzedaży produktów i usług - usługi świadczone w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, zapewniające Użytkownikom możliwość zawierania umów sprzedaży określonych produktów i usług za pośrednictwem wybranych Serwisów;

   4. Usługi reklamowe - usługi polegające na emisji produktów reklamowych na stronach internetowych POW, jak również umożliwiające prowadzenie kampanii reklamowych w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe.

 2. Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z Portalu i/lub Serwisów i zakres odpowiedzialności POW.

  2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  3. Poprzez fakt korzystania z Portalu i/lub Serwisów Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

  4. W przypadku, gdy określone Serwisy będą posiadać własne regulaminy, regulaminy te będą zamieszczone na stronach internetowych danego Serwisu, a Regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności składających się na korzystanie z takiego Serwisu, bez konieczności akceptacji regulaminu tego Serwisu.

 3. Warunki

  1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług: Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach danego Serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron Serwisu.

  2. Warunki techniczne: Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie elementy niezbędne do korzystania z Portali POW.

  3. POW zastrzega sobie prawo do usuwania treści publikacji (komentarzy, blogów, artykułów sponsorowanych) bez podania przyczyny. POW nie moderuje dodawanych przez użytkowników treści.

 4. Prawa i obowiązki Użytkowników

  1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Portali POW i/lub Serwisów w sposób zgodny z obowiązującym prawem w poszanowaniu praw własności intelektualnej.

  2. Zakazane jest korzystanie z Portalu i/lub Serwisów w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

  3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

  4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści, jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

  5. Usługi dostępne bez konieczności rejestracji oraz wymagające rejestracji, ale nie dokonane przez pracowników i współpracowników POW, a mające za cel zamieszczenie na stronach Portalu publikacji (treści, komentarzy, obrazów, video) - będą świadczone zgodnie z poniższymi zasadami.
   POW oświadcza, że nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przedpublikacyjnej, zapisuje publikacje Użytkowników we własnej infrastrukturze technicznej i udostępnia w sieci Internet, przy czym zastrzega sobie prawo do usunięcia już dodanych w przypadku:
   Publikacji, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) oraz zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, niezgodne z obowiązującym prawem oraz takie, które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu, w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego lub urzędowego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Komentarzy lub Wpisów w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204, z późn. zm.). POW nie moderuje dodawanych treści.

  6. Publikacje na blogach.
   W przypadku publikacji reklamy na blogu (produkt, usługa) Użytkownik wyraża zgodę na wniesienie opłaty w wysokości 200 zł netto + 23% VAT) za każdorazową publikację. Ocena czy publikacja jest uznana za reklamę leży po stronie POW.

 5. Reklamacje

  1. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Południowa Oficyna Wydawnicza  Sp. z o.o., 63-200 Jarocin, ul. Kasprzaka 1a. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

  2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez POW.

 6. Odpowiedzialność POW

  1. POW nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Portalu i/lub Serwisów informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.

  2. POW zastrzega, że korzystanie z Portalu i/lub Serwisów odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

  3. POW nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Portalu i/lub Serwisów przebiegało będzie bez błędów, wad czy przerw, jak i co do tego, że dane i informacje  na stronach Portalu i/lub Serwisów sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez POW.

  4. POW nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu i/lub Serwisów, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

  5. POW nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.

  6. POW nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu i/lub Serwisów w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

  7. POW nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu i/lub Serwisów w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów właściwych Usług.

 7. Prawa własności intelektualnej

  1. Przyjęty w na stronach Portalu i/lub Serwisów wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.

  2. Portal i/lub Serwisy zawierają utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.

  3. Treści udostępniane na stronach Portalu i/lub Serwisów mogą być opatrzone znakiem "Copyright © POW. Wszystkie prawa zastrzeżone" lub z umieszczeniem nazwy konkretnego Portalu, np. "Copyright © jarocinska.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone"

  4. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, POW udostępnia na stronach Portalu i/lub Serwisów  na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.

  5. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Portalu i/lub Serwisów, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.

  6. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Portalu i/lub Serwisów nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.

  7. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Portalu i/lub Serwisów jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211, z późn. zm.).

  8. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Portalu i/lub Serwisów, w całości lub części, w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody POW poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

  9. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu i/lub Serwisów treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Portalu i/lub Serwisów treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.

  10. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu i/lub Serwisów materiały (treści, zdjęcia, filmy), co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają POW niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści w ramach Portali POW.

 8. Postanowienia końcowe

  1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony, na której Regulamin został udostępniony.

  2. POW zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach Portalu i/lub Serwisów w formach stosowanych w Internecie.

  3. POW zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.

  4. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu i/lub Serwisów i/lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.