Antyspam
ARTYKUŁY OGŁOSZENIA FIRMY
komentowane oceniane czytane

Czego Jaś się nie nauczy...

ponad rok temu    18.10.2016
Przemysław Szeszuła
komentarzy 0 ocen 0 / 0%
A A A
 fot. fotolia.pl

Edukacja to jedna z ważniejszych dziedzin życia społecznego. To od niej zależy rozwój każdego społeczeństwa. W nowej perspektywie finansowania, która obejmuje lata 2014-2020 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) na jej rozwój wydanych zostanie ponad 156 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co mogą być przeznaczone te pieniądze? Najważniejsze działania w WRPO 2014+ to z jednej strony zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki przez młodzież, a z drugiej, zwiększenie dostępu do zajęć przedszkolnych dzieciom w wieku 3-4 lat. To także dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, bo z tym w ostatnich latach jest spory problem (szkoły nie przygotowują absolwentów do zawodów, w których jest największe zapotrzebowanie na pracę). To również wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji niezbędnych na nowoczesnym rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, teleinformatycznych czy językowych) oraz kształcenie postaw i umiejętności ułatwiających zarówno życie, jak i znalezienie pracy (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa). Na wsparcie podwyższające kompetencje i kwalifikacje liczyć mogą oczywiście także nauczyciele.

Bakcyl wiedzy
Zacznijmy od najmłodszych. W ramach Osi Priorytetowej 8. Edukacja. WRPO 2014+ na Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna przeznaczone zostało najwięcej pieniędzy - bo aż 34 mln euro. Dziecko, które wcześnie załapie „bakcyla wiedzy”, łatwiej poradzi sobie w kolejnych etapach edukacji. Stąd wsparcie z Funduszy Europejskich dla projektów mających na celu zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach, a także polepszające dostępność do dobrej jakościowo edukacji przedszkolnej. O pomoc mogą się ubiegać placówki publiczne i niepubliczne. Projekty dotyczyć powinny tworzenia nowych miejsc przedszkolnych (zarówno w istniejącej bazie oświatowej, jak i w nowych lokalizacjach), a także rozszerzenia dotychczasowej oferty o zajęcia wyrównujące szanse dzieci (z logopedą, psychologiem czy terapeutą).

Dodatkowe punkty w ocenie otrzymać mogą m.in. projekty obejmujące zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi; tworzone na terenach wiejskich; w gminach, w których ilość miejsc w przedszkolach jest poniżej średniej w Wielkopolsce; a także te, gdzie Projektodawcą lub Partnerem jest gmina (lub gminy, jeżeli projekt dotyczy większego obszaru).

Akademia zawodu
Z badań wynika, że profile szkolenia w szkołach nijak mają się do potrzeb rynku pracy. Wielkopolscy pracodawcy w zdecydowanej większości negatywnie oceniają stopień przygotowania absolwentów szkół do podjęcia pracy. Wskazują na potrzebę zwiększenia liczby osób posiadających wykształcenie techniczne. Obecnie w regionie odsetek absolwentów takich kierunków jest niższy niż średnio w kraju i nie odpowiada realnym zapotrzebowaniom lokalnego rynku pracy.

Dostrzega to również Unia Europejska, która wspiera projekty mające na celu rozwiązanie tego problemu. Skorzystał na tym m.in. powiat krotoszyński, w którym projekt „Akademia zawodu. Praktyka i kompetencje zawodowe dla uczniów szkół powiatu krotoszyńskiego”, przygotowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego uzyskał ponadmilionowe (1.046.822,40 zł) dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - WRPO 2014+. Oś priorytetowa 8. Edukacja. Działanie 8.3 - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Poddziałanie 8.3.1 - Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy.

Projekt realizowany jest od września 2016 r. do sierpnia 2019 r. w czterech szkołach ponadgimnazjalnych powiatu krotoszyńskiego. W jego ramach dofinansowane zostanie stworzenie czterech pracowni (technika logistyka w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, technika informatyka w ZSP nr 2, technika mechanika w ZSP nr 3 i technika ekonomisty w ZSP w Koźminie Wlkp.). Dodatkowo szkoły nawiązały współpracę z okolicznymi firmami (Mahle, Dino) działającymi w ramach specjalnej strefy ekonomicznej, w których uczniowie w wakacje będą mieli płatne staże (1.250 zł brutto). Poza tym odbywać się będą kursy specjalistyczne, uzupełniające kształcenie w szkołach. W trzyletnim projekcie weźmie udział 110 uczniów.

Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@
Ciekawą propozycją jest pozakonkursowy projekt „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” (Poddziałanie 8.1.3). Na zajęciach pozalekcyjnych dzieci i młodzież (na wszystkich poziomach nauczania - podstawówki, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) realizować będą bardzo ciekawe projekty edukacyjne. Do udziału raczej nie trzeba będzie ich specjalnie zachęcać, gdyż korzystać będą z tego, co im dziś najbliższe - komputera i internetu. Uczniowie ze szkół podstawowych tworzyć będą Cyfrową Dziecięcą Encyklopedię Wielkopolski. Gimnazjaliści (po reformie edukacji siódmo- i ósmoklasiści, gdyż „Cyfrowa Szkoła” realizowana będzie do 2021 roku) zajmą się stworzeniem Cyfrowej Mapy Dorzecza Warty. Najstarsi za to zmierzą się m.in. z Ligami Przedmiotowymi i Klasami Akademickimi. Na wszystkich poziomach kształcenia realizowane będą Uczniowskie Labolatoria Informatyczne.

Skorzystać na tym mogą wszyscy. Szkoły - bo w ramach projektu będą mogły pozyskać sprzęt i dostęp do szerokopasmowego internetu. Nauczyciele - gdyż podniosą swoje cyfrowe kompetencje. I oczywiście uczniowie - zyskując pomoc w pożytecznym wykorzystaniu „swoich zabawek”.
Pierwszeństwo w skorzystaniu z doposażenia w ramach projektu będą miały szkoły, które osiągały wyniki egzaminów poniżej średniej (z ostatnich dwóch lat od momentu złożenia wniosku).

Projekt, zainicjowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, realizowany jest przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (Partner Wiodący), w partnerstwie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.

Jak odnaleźć się na rynku
Kryzys gospodarczy, choć nie tylko on, sprawił, że w społeczeństwach europejskich pojawiła się spora grupa młodych ludzi, którzy nie radzą sobie (często niestety na własne życzenie) na rynku pracy. Młodzież przestaje się uczyć, nie pracuje, żyje na „garnuszku” rodziców. W 1999 roku w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy użyto nazwy NEET odnoszącej się do tej grupy społecznej. To skrót angielskiego wyrażenia „Not in employment, education or training” dotyczącego młodych osób, które ani nie uczą się, ani nie pracują, ani nie biorą udziału w jakichkolwiek szkoleniach. Unia Europejska uznała, że jest to jeden z najważniejszych problemów społecznych, który wymaga szybkiej i zdecydowanej interwencji. 

Szerokie wsparcie dla osób z kategorii NEET można znaleźć już poza Regionalnymi Programami Operacyjnymi w ogólnokrajowym Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy. 

Na co mogą liczyć młodzi ludzie? Przede wszystkim na finansową pomoc w założeniu działalności gospodarczej oraz na fachowe doradztwo i szkolenia pozwalające na pozyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia własnej firmy. Liczyć mogą również na pomoc w podnoszeniu kwalifikacji poprzez staże i praktyki u działających na rynku pracodawców. Dla osób, które przerwały przedwcześnie naukę realizowane są projekty umożliwiające kontynuację kształcenia czy uzupełnienie edukacji lub podwyższenie i dostosowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy poprzez szkolenia. Na szczególne wsparcie liczyć mogą także osoby niepełnosprawne (zdobycie zatrudnienia, uzyskanie asystenta czy doposażenie istniejącego miejsca pracy do ich potrzeb).

Wsparcie w ramach POWER jest dostępne w projektach realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy (projekty pozakonkursowe) czy też poprzez instytucje wyłonione w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe czyli Ochotnicze Hufce Pracy, Agencje Zatrudnienia czy instytucje szkoleniowe . Aktualnych projektów należy szukać właśnie na stronach internetowych tychże instytucji, albo poprzez „Wyszukiwarkę dotacji” na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl pod ikoną lupy „Znajdź dofinansowanie”.

 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

WYSZUKAJ SOBIE DOTACJĘ!

Informacje o aktualnych projektach i ich realizatorach oraz dane kontaktowe znaleźć można na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl w „Wyszukiwarce dotacji” (pod ikoną lupy „Znajdź dofinansowanie”).
Po nawiązaniu kontaktu, organizatorzy poinformują osoby zainteresowane, jakie dokumenty należy złożyć, aby zakwalifikować się do projektu.

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu
61-714 Poznań, al. Niepodległości 34
Godziny pracy: pon. 7.30-18.00, wt.-pt. 7.30-15.30
Telefony do konsultantów:
(61) 626 61 93, (61) 626 61 92, (61) 626 61 90


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Rumińskiego 2
Godziny pracy: pon. 8.00-18.00, wt.-pt. 8.00-16.00  
Telefony do konsultantów:
(62) 595 69 47, (62) 766 40 22


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie
62-510 Konin, ul. Zakładowa 4
Godziny pracy: pon. 7.00-17.00, wt.-pt. 7.30-15.30   
Telefony do konsultantów:
(63) 240 85 35, (63) 249 31 02


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie
64-100 Leszno, pl. Tadeusza Kościuszki 4b
Godziny pracy: pon. 8.00-18.00, wt.-pt. 7.00-15.00
Telefony do konsultantów: 
(65) 529 68 06, (65) 525 69 66


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2
Godziny pracy: pon. 7.00-17.00, wt.-pt. 7.00-15.00
Telefony do konsultantów:
(61) 650 62 33, (61) 650 62 35


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33
Godziny pracy: pon. 7.30-17.30, wt.-pt. 7.30-15.30
Telefony do konsultantów:
(61) 650 63 71, (61) 650 63 72

 

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.