Antyspam
ARTYKUŁY OGŁOSZENIA FIRMY
komentowane oceniane czytane

Fundusze Europejskie otwarte również na osoby z niepełnosprawnościami

ponad rok temu    29.11.2016
Anna Kopras Fijolek
komentarzy 0 ocen 0 / 0%
A A A

Unia Europejska zadbała o to, by zasada dostępności została wpisana we wszystkie działania realizowane z funduszy unijnych w latach 2014-2020. Dostępne mają być wszystkie produkty i usługi finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i innych funduszy strukturalnych. 

Jeśli jakiś podmiot chce korzystać ze środków unijnych, musi mieć na względzie dostępność projektów dla osób o specjalnych potrzebach. Niezależnie, czy będzie to projekt „twardy” czy „miękki”. 

Muszą spełniać kryteria dostępności
Wszystkie zasoby cyfrowe tworzone przez instytucje oraz projektodawców w ramach projektów (w tym strony internetowe, platformy e-learningowe, 
e-zasoby itd.) muszą spełniać kryteria dostępności. Serwis internetowy spełniający ten warunek, to taki, który pozwala na wygodne, intuicyjne korzystanie z jego zasobów osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Natomiast multimedia (animacje, prezentacje, filmy, nagrania dźwiękowe itp.) powinny zawierać transkrypcje tekstowe, audiodeskrypcję czy tłumaczenie na język migowy.

WRPO 2014+ i PO WER
Osoba z niepełnosprawnością może uczestniczyć w projektach realizowanych zarówno w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jak i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Może uczestniczyć w różnych formach podnoszenia kwalifikacji (szkolenia), nabywania i rozwijania kompetencji, takich jak szkolenia kończące się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu, staże zawodowe u pracodawcy, doradztwo zawodowe i /lub psychologiczne. - Chodzi o to, by ułatwić jej odnalezienie się na rynku pracy - tłumaczy Ada Twarowska, konsultant z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu. - Należy pamiętać o tym, że wszystkie projekty, które są współfinansowane z Funduszy Europejskich, ich produkty, muszą być dostosowane do potrzeb osób z różnymi niesprawnościami - chodzi o dostępność do budynków, które są modernizowane, termomodernizowane, przebudowywane. Te zapisy wynikają z Wytycznych w sprawie równości szans i niedyskryminacji kobiet i mężczyzn. Zgodnie z tym dokumentem każdy projekt, który jest realizowany przy wsparciu z FE, powinien zakładać dodatkowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach takiej pomocy można np. zainstalować tymczasowy podjazd dla osób, które poruszają się na wózku inwalidzkim, zapewnić specjalistyczny transport, opiekę przewodnika, tłumacza dla osoby głuchoniemej (wartość pomocy nie może przekroczyć 12 tys. zł na jednego uczestnika projektu).

- Zarówno w projektach infrastrukturalnych, które są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i w projektach tzw. miękkich, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego jak najbardziej istnieje możliwość zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień, czyli uwzględnienia dodatkowych wydatków w budżecie projektu w celu zwiększenia ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami - podkreśla Ada 
Twarowska.

Uwzględnią specjalne potrzeby
O projektach zakładających przeprowadzenie różnych form podnoszenia kwalifikacji (szkolenia kompetencji miękkich, szkolenia zaowodowe, staże zawodowe, doradztwo zawodowe/psychologiczne) osoba z niepełnosprawnościami przeczyta na www.funduszeeuropejskie.gov.pl, w zakładce: „Znajdź dofinansowanie”. W wyszukiwarce dotacji należy samemu wybrać projekt i dokonać zgłoszenia w nim udziału. Zgodnie z unijnymi wytycznymi w projektach muszą zostać uwzględnione specjalne potrzeby osoby z niepełnosprawnościami (transport na miejsce szkolenia, zainstalowanie tymczasowego podjazdu, opieka asystenta). Jeśli osoba z niepełnosprawnościami nie ma komputera, nie ma dostępu do internetu, może zadzwonić lub przyjść do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, by uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat możliwości wsparcia z FE. PIFE organizują też bezpłatne szkolenia. Osoby z niepełnosprawnościami zgłaszają swoje potrzeby i organizator szkolenia powinien je spełnić. - Strony internetowe wszystkich programów zawierają wszelkie udogodnienia, np. dla osób z niepełnosprawnością wzroku, i można powiększyć zawarte na nich treści. Punkty Informacyjne są też wyposażone w pętle indukcyjne, które umożliwiają przekazanie informacji osobom z niepełnosprawnością słuchu - mówi Ada Twarowska.

 

 

 

Te programy dają możliwości znalezienia zatrudnienia

Rozmowa z Marią Wiśniewską, kierownikiem Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie
 


 

Jak osoba z niepełnosprawnością może skorzystać ze wsparcia z Funduszy Europejskich?
Na pewno musi być osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie. To jest warunek. Musi mieć ustalony profil pomocy - pierwszy (I) lub drugi (II). 

Kto to ustala?
Doradca klienta. Osoba z niepełnosprawnością przychodzi do urzędu, zgłasza się do swojego doradcy.

A skąd ma wiedzieć, do kogo? Kto jest jego doradcą?
W momencie kiedy taka osoba rejestruje się w urzędzie, już jest przypisywana do konkretnego doradcy. Zadaniem doradcy jest opieka nad bezrobotnym. Ma mu wskazać właściwą drogę rozwoju, drogę do zaktywizowania, doprowadzić tę osobę do zatrudnienia. Ustala Indywidualny Plan Działania (IPD), wskazuje konkretne formy wsparcia i te formy są następnie realizowane.
Doradca ustala też profil pomocy - zadając odpowiednie pytania osobie bezrobotnej. 

Na jakie wsparcie może liczyć osoba z niepełnosprawnością w ramach IPD?
Są to staże, szkolenia, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (jednorazowa wypłata środków na podjęcie działalności gospodarczej - do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia, każdy urząd pracy ma swoją kwotę ustalaną na dany rok, może to być 15 tys. zł, a może być też - jak w Jarocinie - 20 tys. zł), zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska, prace interwencyjne, roboty publiczne, dofinansowanie do zatrudnienia 50-latka (50+), refundacja wynagrodzenia dla osób do 30-tego roku życia, bony zatrudnieniowe, stażowe, szkoleniowe.

Każda osoba z niepełnosprawnością, bezrobotna, ma więc wiele możliwości skorzystania w ramach wsparcia z Funduszy Europejskich.
Tak. Dodam, że każdy projekt jest kierowany w liczbie proporcjonalnej do osób z niepełnosprawnościami. Każda osoba może więc z niego skorzystać, jeśli tylko wyrazi chęć udziału. A warto - te programy dają możliwości znalezienia zatrudnienia. Wszystkie nastawione są na aktywizację.


Rozmawiała
ANNA KOPRAS FIJOŁEK

 

Wszyscy wnioskodawcy muszą kierować się „Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”.

Już na etapie pisania wniosku, wnioskodawcy powinni brać pod uwagę potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Działania w projekcie powinny być zaprojektowane tak, aby odpowiadać na te potrzeby. Należy zastanowić się nad barierami, potrzebami oraz oczekiwaniami osób z niepełnosprawnościami, natury architektonicznej oraz psychologicznej. Znając powyższe, skutecznie zaprojektuje się działania w projekcie od etapu rekrutacji po egzaminy na końcu szkoleń. Promocja i rekrutacja projektu powinna być dostępna dla osób niepełnosprawnych. Zarówno kanały dotarcia z informacją o projekcie należy dostosować do potrzeb osób z niepełnosprawnościami np. strony internetowe skoncentrowane wokół osób z niepełnosprawnościami, materiały promocyjne umieszczone w instytucjach lub NGO działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, jak i sam proces rekrutacji powinien uwzględniać ich potrzeby, np. budynek, w którym zlokalizowane będzie biuro projektu oraz sale spotkań rekrutacyjnych pozbawione barier architektonicznych. Działania szkoleniowe i doradcze również muszą odpowiadać na zdiagnozowane bariery i potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Budynki i sale mają być dostępne dla osób z dysfunkcją ruchu, materiały szkoleniowe, cyfrowe dostosowane do potrzeb osób słabowidzących lub z dysfunkcją słuchu, doświadczeni w pracy z osobami z niepełnosprawnościami doradcy, psychologowie oraz sami trenerzy. Egzamin weryfikujący nabyte kwalifikacje 

- dostosowany zarówno architektonicznie, czasowo, jak i cyfrowo. Projekt powstały na bazie rzeczywiście rozpoznanych barier i potrzeb będzie spełniał swoje zadanie, a jego realizacja nie powinna natrafiać na przeszkody nie do przeskoczenia.

 


Kiedy i gdzie składać wnioski w 2017 roku?
Wnioskodawcy mogą przygotować projekty aktywizacyjne dla osób
z niepełnosprawnościami

W ramach WRPO 2014+:
Oś Priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja Zawodowa. Konkurs zostanie ogłoszony w III kwartale 2017 roku.
Oś Priorytetowa 6: Rynek pracy, Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość. Konkurs zostanie ogłoszony w II kwartale 2017 roku.
Oś Priorytetowa 7: Włączanie społeczne, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe. Konkurs zostanie ogłoszony w III kwartale 2017 roku.
Oś Priorytetowa 7: Włączanie społeczne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe. Konkurs zostanie ogłoszony w I i III kwartale 2017 roku.

Informacje o ogłaszanych konkursach zamieszczane będą na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl. Aby przygotować wniosek, należy zapoznać się z dokumentacją konkursową, w tym z Regulaminem konkursu informującym o kryteriach formalnych oraz dostępu, jakie należy spełniać, o miejscu i sposobie składania wniosku oraz o wymogach dotyczących projektowanych działań. Każdy wniosek oceniany będzie w procedurze konkursowej. Projekty pozytywnie ocenione zostaną rekomendowane do dofinansowania.

 

W ramach PO WER:
Oś Priorytetowa 1: Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe
Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji

 


Korzystaj z Funduszy Europejskich bez barier

  1. Odwiedź Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w swojej okolicy lub wejdź na stronę Wyszukiwarki Dotacji. 
  2. Znajdź projekt, który rozwinie Twój potencjał albo dostarczy Ci usług, których potrzebujesz.
  3. Wybieraj spośród wszystkich dostępnych projektów, niekoniecznie tych skierowanych do osób z niepełnosprawnością.
  4. Kiedy będziesz dokonywał zgłoszenia, poinformuj projektodawcę o potrzebach wynikających z rodzaju i stopnia Twojej niepełnosprawności.
  5. Śmiało wyrażaj swoje potrzeby, nawet jeśli brzmią niestandardowo. Każde zgłoszenie musi być    indywidualnie rozpatrzone.

 

 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

POZNAJ FUNDUSZE EUROPEJSKIE BEZ BARIER

 

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu
61-714 Poznań, al. Niepodległości 34
Godziny pracy: pon. 7.30-18.00, wt.-pt. 7.30-15.30
Telefony do konsultantów:
(61) 626 61 93, (61) 626 61 92, (61) 626 61 90


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Rumińskiego 2
Godziny pracy: pon. 8.00-18.00, wt.-pt. 8.00-16.00  
Telefony do konsultantów:
(62) 595 69 47, (62) 766 40 22


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie
62-510 Konin, ul. Zakładowa 4
Godziny pracy: pon. 7.00-17.00, wt.-pt. 7.30-15.30   
Telefony do konsultantów:
(63) 240 85 35, (63) 249 31 02


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie
64-100 Leszno, pl. Tadeusza Kościuszki 4b
Godziny pracy: pon. 8.00-18.00, wt.-pt. 7.00-15.00
Telefony do konsultantów: 
(65) 529 68 06, (65) 525 69 66


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2
Godziny pracy: pon. 7.00-17.00, wt.-pt. 7.00-15.00
Telefony do konsultantów:
(61) 650 62 33, (61) 650 62 35


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33
Godziny pracy: pon. 7.30-17.30, wt.-pt. 7.30-15.30
Telefony do konsultantów:
(61) 650 63 71, (61) 650 63 72

 

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.